De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een balans van een grootheid (b.v. energie, water, grond, enz.) beschrijft de verandering van de hoeveelheid daarvan in een gebied G gedurende een zeker tijdsinterval. Dit in relatie tot processen van overdracht van de beschouwde grootheid door de begrenzingen van G, en tot processen van produktie (of afbraak) in G. Balansvergelijking: toeneming voorraad in G = overdracht naar G + productie (c.q. afbraak) in G.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk