De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Type schip; er kan onderscheid gemaakt worden tussen: 1) (duw)bak zonder eigen voortstuwing: deze bakken worden ook wel pontons genoemd; ze worden door sleepboten ‘langszij’ geduwd naar de plaats van bestemming. Zij dienen als transportmiddel voor de meest uiteenlopende goederen en materialen zoals materieel, stortsteen, graan, etc. Verder kunnen zij als draagvlak dienen voor kranen zodat deze vanaf het water kunnen werken. 2) bakken met eigen voortstuwing: met deze bakken wordt materiaal vervoerd dat in het water gestort moet worden. Afhankelijk van de manier waarop de lossing geschiedt kunnen nog de volgende typen onderscheiden worden: a) onderlosser b) splijtbak c) kantelbak d) zijstorter.

figuur 1

figuur 2

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk