De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Lat of staaf voorzien van een verdeling in centimeters of andere maateenheden; gebruikt in de landmeetkunde*. Baken zijn in de regel 3 of 4 m lang. De aflezing geschiedt altijd van een zekere afstand met behulp van een richtkijker. Afhankelijk van het te gebruiken instrument wordt de becijfering zo uitgevoerd dat men rechtopstaande cijfers afleest. De cijfers van baken met decimetervelden zoals de zgn. E-baak (zie figuur) moeten zo zijn aangebracht dat de meters en de decimeters van het af te lezen getal zijn aangegeven in het decimeterveld waarin de kruisdraad* zich bevindt. Typen: 1) baak aan één stuk, voor nauwkeurig werk; 2) klapbaak of uitschuifbare baak: deze kunnen in tweeën of drieën geklapt resp. uitgevouwen worden en zijn daardoor makkelijker te transporteren.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk