De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Atmosferische druk: P = 0 Pa. Een druk groter dan de atmosferische druk wordt positieve druk of overdruk genoemd (in de baggerwereld wordt over persdruk gesproken); een druk kleiner dan de atmosferische druk wordt negatieve druk, onderdruk of vacuüm genoemd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk