De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De architect is deskundig op esthetisch en technisch gebied. Hij vertegenwoordigt de opdrachtgever tijdens het gehele bouwproces*. Hij verzorgt bijv. het ontwerp, maakt het bestek en de tekeningen, stelt de kostenbegroting op, verzorgt de aanbesteding (welke aannemer het werk gaat maken), houdt soms toezicht op de uitvoering, pleegt overleg met de verschillende instanties. Vaak schakelt de architect een bouwkundig ingenieur in voor de diepgaander technische aspecten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk