De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een rivier is alluviaal indien deze over zijn eigen sediment stroomt waardoor erosie* mogelijk is. Verschillende rivieren hebben evenwel niet-alluviale vakken. Rotslagen, begroeiing (in de uiterwaarden*) of kleilagen vormen hier de bodem, waardoor erosie* niet mogelijk is. Als gevolg daarvan zijn de transportformules voor sediment (Meyer*-Peter en Muller en Engelund* - Hansen) niet geldig; er kan nl. meer sediment worden vervoerd dan er wordt aangeboden (alle sedimenttransport* is spoeltransport* geworden).

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk