De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een talud* als overgang tussen twee terreinniveaus wordt in een grondlichaam in stand gehouden door mobilisatie van interne schuifweerstand. Als onvoldoende weerstand kan worden gemobiliseerd zal het talud afschuiven langs een (cirkelvormig) glijvlak*. Glijvlakberekening: gebruikelijk is het (cirkelvormige) deel van het grondlichaam dat op het punt van afschuiven staat, te verdelen in lamellen. Voor het 'aandrijvend moment' (dat is het moment dat de bezwijkvorm tot afschuiven wil brengen) geldt (zie figuur): MA = M1 + M2; er is evenwicht zolang het aandrijvend moment MA kleiner is dan het tegenwerkend moment (MT) dat wordt opgewekt door de schuifspanning in het glijvlak. In het glijvlak werkt een schuifspanning (T) die maximaal gelijk is aan: T = c + a‘ • tan g waarin: c = cohesie* [N/mm2]; a‘ = korrelspanning* [N/mm2] , g = hoek van inwendige wrijving* [grd]. In de glijvlakberekening wordt de stabiliteitsfactor y als volgt bepaald: y = MA / MT zowel het middelpunt van de glijcirkel als de straal daarvan worden in de berekening gevarieerd. De glijcirkel, waarvoor de y minimaal is, wordt kenmerkend geacht voor de stabiliteit.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk