De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De wrijving (W) tussen een bouwwerk en de ondergrond moet groter zijn dan de som van de horizontale krachten (H). De wrijving wordt bepaald door het product van de wrijvingscoëfficiënt (f) en de som van de verticale krachten (V): H < W --> H < f • V --> (H / V) < f waarin: f < tan g met g = hoek* van inwendige wrijving. In veel gevallen kan als eerste schatting voor f gerekend worden met: f = 2/3 • tan g

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk