De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Het systeem waarbij financiële voorzieningen worden gemaakt met als doel voor een bepaald goed (machine of gebouw) een geldsom te reserveren. Deze geldsom moet voldoende zijn om een vervangend goed aan te schaffen als het eerste is versleten. De afschrijving is een uitdrukking die wordt gebruikt voor de som geld die per periode (b.v. per jaar) wordt gereserveerd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk