De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Verschijnsel dat zich voordoet bij sedimenttransport*. Fijne korrels zijn reeds getransporteerd, zodat in de bovenlaag relatief meer grove korrels aanwezig zijn die de fijnere afschermen en verdere erosie* onmogelijk wordt. Dit verschijnsel kan met name van belang zijn benedenstrooms van een stuw*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk