De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een lijn die plaatsen met gelijke hoogte boven de nul-meter lijn met elkaar verbindt. Deze lijn wordt ook wel een isohypse genoemd. Hoogtelijnen kunnen elkaar niet snijden of kruisen, wel op elkaar liggen bij een loodrechte bergwand. De loodrechte afstand tussen de hoogtelijnen wordt wel equidistantie genoemd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk