De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Constructiemaat; afstand tussen de zwaartepunten* (het hart) van twee dezelfde, opeenvolgende constructie-onderdelen, b.v. de afstand tussen twee poeren*, tussen twee kolommen* of tussen twee balken. Vaak afgekort als: h.o.h.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk