De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

In de grond vervaardigd verankeringselement, bestaande uit een hoogwaardige stalen staaf die aan het uiteinde over een lengte van 3 to 5 m in een cilinder van grout* wordt ingebed. In plaats van een stalen staaf kan ook een bundel voorspandraden worden toegepast. Dient voor het opnemen van trekkrachten, veroorzaakt door de verankering* van grond en/of waterkerende constructies zoals damwanden*, kademuren en landhoofden*. De op te nemen ankerkracht wordt geleverd door schuifspanningen tussen de grond en de cementsteen langs de mantel van het verankeringslichaam. Stand, plaats en lengte van het groutanker worden bepaald uit grondmechanische berekeningen, waarbij rekening gehouden wordt met: 1) grondgesteldheid, 2) grondwaterstand, 3) ligging van kabels, leidingen en overige funderingen. Afhankelijk van de stalen staaf kan de toelaatbare trekkracht per anker tot 600 kN bedragen.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk