De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Verschijnsel waarbij grote hoeveelheden water over de kruin* van een constructie (bijv. golfbreker* of dam*) slaan, hetgeen leidt tot golfvorming erachter (aan de lijzijde ervan). Dit speelt met name een rol bij golfbrekers met een lage kruin.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk