De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Wanneer de kruin*hoogte van een dijk*, dam* of golfbreker* lager is dan het niveau van de golfoploop* zal er regelmatig water overslaan. Dit verschijnsel heet golfoverslag. De hoeveelheid water die over de dijk stroomt wordt gemiddeld over de tijd en wordt het overslag-debiet * genoemd. Golfoverslag kan leiden tot schade aan het binnentalud, hetgeen bezwijken tot gevolg kan hebben.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk