De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Onderdeel van de onderbouw van het weglichaam*; het is de grondverbetering*/vervanging of ophoging in het wegtracé* waar de natuurlijke ondergrond te weinig draagkracht of een te hoge grondwaterstand bezit; de krachten van het verkeer dienen door de aardebaan overgebracht te worden naar de ondergrond; is geplaatst tussen de verharding en ondergrond en opgebouwd uit bij voorkeur ongebonden en grofkorrelig materiaal; wordt afgedekt met de verharding en ter plaatse van de onverharde bermen met bekledingsgrond. Typen: 1) het starre systeem: hierbij is in het uiterste geval de constructie gefundeerd op palen, zodat zetting* van de constructie onmogelijk is; 2) het zwevende systeem: hierbij worden de slappe ondergrondlagen verwijderd tot een diepte, die nodig is om een stabiele constructie te verkrijgen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk