De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

1) bij verzekeringen: beneden bepaald bedrag wordt niets vergoed en boven dat bedrag wordt de totale schade (incl. franchise bedrag) vergoed; 2) prijsaftrek voor het risico van verlies en beschadiging van geleverde goederen; 3) het voeren van een onderneming op basis van door een derde geleverde know-how.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk