De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Gedetailleerde kostenopstelling op basis van eenheidsprijzen, met het doel het werk volgens deze kostenopstelling uit te voeren. Deze begroting bestaat uit een inschrijf* - en een werkbegroting*. De werkbegroting dient voor de eigen kostenbewaking van de aannemer. De inschrijfbegroting* is onderdeel van de prijsafspraak tussen opdrachtgever en aannemer. Ze is voor de opdrachtgever een belangrijk onderdeel van de totale projectkosten, voor de adviseurs een bevestiging of ontkenning van hun eigen inschatting (elementenraming) en voor de aannemers een inschatting van hun eigen kosten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk