De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Het aanbesteden* kan op de volgende vijf manieren plaatsvinden: 1) openbare aanbesteding: algemene bekendmaking, inschrijving voor iedereen; 2) aanbesteding met voorafgaande selectie: algemene bekendmaking, aanmelding als gegadigde voor iedereen, inschrijving op uitnodiging voor één of meer van de gegadigden; 3) onderhands: inschrijving op uitnodiging voor ten minste twee daartoe uitgenodigden; 4) onderhands na selectie: aanmelding op uitnodiging van tenminste twee potentiële gegadigden, inschrijving op uitnodiging van één of meer van hen; 5) enkelvoudige uitnodiging: prijsaanbieding op uitnodiging door één daartoe uitgenodigde.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk