De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bovenhoofd bronbemaling het samenspel van beken en rivieren waar het water uit het stroomgebied* wordt verzameld. De terreinhellingen zijn hier vaak steil, waardoor het verhang* en de stroomsnelheden groot zijn. Het verhang verschilt van plaats tot plaats, maar is vaak groter dan 1 m/km of 10-3. De rivierafvoer vertoont schommelingen in de tijd. Door de hoge stroomsnelheden heeft de rivier een groot eroderend vermogen. Er wordt veel sediment getransporteerd met sterk uiteenlopende afmetingen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk