De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Vergunning die vereist is voor het (ver)bouwen van een bouwwerk om te voorkomen dat bouwwerken tot stand komen die in strijd zijn met de bouwverordening, het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of redelijke eisen van welstand. De vergunning wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van een gemeente.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk