De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Gereed maken van het maaiveld*, voordat met de bouw begonnen kan worden. Dit kan zijn grondophoging, grondverbetering*, verwijdering van begroeiing, enz. De grond moet aan de volgende primaire eisen voldoen voordat het als bouwgrond gebruikt mag worden, d.w.z. voordat het bouwrijp is: 1) de grond moet voldoende draagkrachtig zijn; 2) het maaiveld moet voldoende hoog boven de grondwaterstand liggen; 3) de zakkingen door bovenbelastingen zullen zo gering mogelijk moeten zijn.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk