De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Kostenpost van de inschrijfbegroting*; het zijn de produktie kosten die wel direct met het werk samenhangen maar die geen direct verband houden met specifieke onderdelen van het werk, b.v. loonkosten van de uitvoerder, ketenpark, bouwkranen en ander groot materieel, bouwstroom, telefoonkosten op het werk. Efficiënte organisatie van de uitvoering van het project leidt tot vermindering van de bouwkosten. Onder meer via de afschrijvings*bedragen voor eigen groot materieel is door de directie van het bouwbedrijf invloed uit te oefenen op de hoogte van deze kosten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk