De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

In de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt in funderingen* die zeer hoge belastingen moeten dragen. De uitvoering van boorpalen verloopt nagenoeg trillingsvrij, waardoor het mogelijk is b.v. in oude stadskernen diep te funderen*. Het systeem is geluidarm, terwijl het wapenen in elke gewenste vorm mogelijk is. Principe van de boorpaal: eerst wordt een gat in de grond geboord waarbij gebruik wordt gemaakt van bentoniet*. Als de gewenste diepte is bereikt, wordt de bentoniet verdrongen door betonspecie*, die via een stortbuis wordt aangebracht. Indien gewenst kan wapening* worden aangebracht over de volle lengte of over het bovenste deel. Als voorbeeld kan de schroefboorpaal* genoemd worden.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk