De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Straal die de as van een weg maakt; deze is afhankelijk van de ontwerpsnelheid* van de weg: R = v02 / (g • (i + fz)) waarin: R = boogstraal [m]; v0 = ontwerpsnelheid [m/s]; i = verkanting* van de weg [-]; fz = wrijvingscoëfficiënt tussen band en wegoppervlak in zijdelingse richting [-]; g = zwaartekrachtsversnelling [m/s2]. Bij de keuze van de boogstraal spelen verder esthetische- en veiligheidsoverwegingen een rol.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk