De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Onderdeel (lozingsmiddel) van het waterbeheersings*-systeem van een polder*. Een boezem is een stelsel van met elkaar in open verbinding staande vaarten, kanalen en meren waarop inliggende polders hun overtollige water lozen, en waaruit ze hun benodigde water kunnen betrekken. Het water uit de polder wordt door gemalen op de boezem geloosd. Dit water wordt tijdelijk in de boezem geborgen, alvorens het naar zee wordt afgevoerd. Het water uit de boezem wordt door gemalen* of uitwateringssluizen* op de zee geloosd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk