De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Ook win- of profielzuiger genoemd; baggerschip zonder eigen voortstuwing. Het doel van de bodemzuiger is het winnen van zand in grote hoeveelheden, indien mogelijk samengaand met het op diepte brengen van rivieren, havens e.d. Ook wordt de zuiger gebruikt om slib te baggeren. Het zand/slib wordt met een krachtige waterstraal losgewoeld om vervolgens opgezogen te worden door een zuigbuis. Het zand-watermengsel wordt via een persleiding* afgevoerd of gestort in een bak* die langszij ligt en het vervolgens afvoert.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk