De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een mechanisme is de wijze waarop een constructie in de loop van de tijd, onder invloed van inwendige en uitwendige omstandigheden, van normaal functioneren overgaat naar bezwijken. Een constructie bezwijkt als t.g.v. evenwichtsverlies grote vervormingen ontstaan. Als bezwijkmechanismen van een dijk* kunnen genoemd worden: (golf)overslag*, afschuiving*, micro-instabiliteit (kwel*), piping*, zetting*, erosie* (binnen- en/of buitentalud), zettingsvloeiingen*, kruiend ijs en scheepsaanvaring.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk