De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De aanduiding van betonsterkteklassen bestaat uit de letter B gevolgd door een getal dat overeenkomt met de vereiste karakteristieke* kubusdruksterkte* f’ck van het beton* na 28 dagen verharding, uitgedrukt in N/mm2 (de indices ck staan voor c = cube, k = karakteristiek). De volgende sterkteklassen zijn vastgesteld: B5, B15, B25, B35, B45, B65.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk