De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een dobber die toegepast wordt bij het storten van onderwaterbeton*, een vinding van Faber betonpompen. Met de betondobber rechtstreeks gekoppeld aan de betonpompgiek of in combinatie met de drijvende leiding, is men in staat tot op de centimeter nauwkeurig te constateren hoe hoog het onderwaterbeton zich bevindt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk