De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Het belangrijkste instrument van ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau. Het plan is verplicht voor gebieden buiten de bebouwde kom, maar wordt vrijwel altijd ook voor gebieden binnen de bebouwde kom gemaakt. Het is het enige plan in de ruimtelijke ordening dat juridisch bindend is voor burgers. Het bestemmingsplan bevat ten minste een kaart, bestemmingsplanvoorschriften en een toelichting. Het plan wordt opgesteld door het college van B&W, vastgesteld door de gemeenteraad, en behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk