De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De bestektekening bevat voldoende informatie over de technische aspecten van een project van de opdrachtgever. Deze tekening bevat alle relevante gegevens, waaronder situaties, doorsneden en details. Verder gegevens over maatvoering en ligging project. Enkele principedetails worden op grotere schaal gegeven, een situatietekening van de omgeving op kleinere schaal.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk