De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Nauwkeurige beschrijving van het te maken project en de voorwaarden waaronder het moet worden uitgevoerd. Belangrijke onderdelen van een bestek: administratieve en technische voorwaarden, staat van hoeveelheden en eenheidsprijzen, tekeningen, nota* van inlichtingen, proces* verbaal van aanwijzing.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk