De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een grondkerende constructie die bestaat uit staanders (stalen H-profielen). Tussen elke twee staanders wordt een grondkerend scherm geplaatst, dat bestaat uit houten baddings of stalen schotten. De staanders worden op onderlinge afstanden van circa 1,5 m door middel van heien of trillen in de grond gebracht. De schotten of baddings worden tijdens het ontgraven aangebracht, tred houdend met de ontgraving. Dit systeem is alleen toepasbaar bij droge bouwkuipen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk