De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Deel van het stroomgebied van een rivier; wordt gekarakteriseerd door een heel klein verhang* en de uitstroming in zee. In de benedenloop verspreidt de afvoer zich vaak over meerdere takken en komt de getransporteerde vaste stof tot bezinking. Er vormt zicht een delta en er treedt in dit gebied menging op met zeewater.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk