De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Het beheersen van het niveau van het oppervlakte- of grondwater m.b.v. pompen. De twee belangrijkste toepassingen van bemaling zijn: 1) het bemalen van een polder*; 2) de bemaling van een bouwput*. De bemaling van een bouwput kan twee functies hebben afhankelijk van de grond- en grondwatergesteldheid waarin de bouwput wordt gemaakt: 1) het verlagen van het freatisch* vlak tot circa 0,50m beneden de bouwputbodem teneinde het kunstwerk in den droge te kunnen uitvoeren; 2) het voorkomen van opbarsten* van de putbodem indien zich daaronder een slecht doorlatende laag bevindt en de evenwichtssituatie wordt bedreigd. Indien de stijghoogte in een daaronder gelegen watervoerend pakket niet voldoende wordt verlaagd door middel van een zogenaamde spanningsbemaling* (het betreft hier immers spanningswater*) dan wordt de bodem van de put omhoog gedrukt omdat door de ontgraving de bovenbelasting is verminderd. Typen: 1) open bemaling, waarbij afvoersloten of drains langs de teen van het talud* het water naar putten brengen, van waaruit het met behulp van vuilwaterpompen uit de bouwput wordt verwijderd.; 2) bronbemaling*.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk