De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Belastingen op constructies kunnen op verschillende manieren worden geclassificeerd: 1) indeling naar variatie in tijdsdomein: a) permanent: belasting die langdurig aanwezig is en slechts weinig in grootte varieert, b.v. eigen gewicht; b) veranderlijk: belasting die in de loop van de tijd in grootte varieert en een deel van de tijd afwezig is, b.v. windbelasting*; c) bijzondere belasting: belasting met kleine kans van optreden, b.v. explosie, aardbevingen. 2) indeling naar variatie in plaatsdomein: a) plaatsgebonden: b.v. eigen gewicht, gronddruk; b) vrij: b.v. vloerbelasting. 3) statische en dynamische* belastingen; belastingen zijn dynamisch zodra in de constructie versnellingen van betekenis worden opgewekt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk