De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een natuursteen. Basalt is een donker gekleurd, zeer hard, vulkanisch stollingsgesteente (en daarbinnen een uitvloeiingsgesteente), meestal in zuilen voorkomend. Het is ontstaan uit materiaal afkomstig uit de aardmantel. De hele oceanische korst op aarde bestaat uit basalt. In Nederland wordt veel basalt geïmporteerd. We vinden basalt bv. in dijk- en oeverbekledingen en vermengd met asfalt, in ons wegenstelsel.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright ┬ę 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk