De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Spoortype, waarbij het ballastbed* vervangen is door beton of asfalt. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en is de spoorbaan geschikt voor hoge snelheden. In verschillende landen is ervaring opgedaan met ballastloos spoor (o.a. Duitsland en Japan). In Best is een proeftraject van 3 km uitgevoerd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk