De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een vaste brug met een overspanning* tot 30 m, waar met betonnen-, houten- of stalen balken de overspanning wordt gemaakt. De balken worden naast elkaar aan de uiteinden op de steunpunten* opgelegd. De samenhang van het wegdek wordt verkregen door de balken onderling te verbinden d.m.v. een bovenlaag. In het geval van betonnen balken kan de onderlinge verbinding ook aangebracht worden door voorspannen* in dwarsrichting.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk